מועדים לאזרח

מערכי פעילויות חינוכיות במועדים בעלי משמעות דמוקרטית ואזרחית בלוח השנה האזרחי

ספרים ותכניות לבתי-ספר על-יסודיים


no_other_democracy_אין דמוקרטיה אחת – תכנית חינוכית רב-גילאית      

מאת: אוקי מרושק-קלארמן וסאבר ראבי, הוצאת מדרשת אדם, יוני 2005, עברית, ערבית

מאמרים, 73 הצעות לפעילויות עם בני נוער ומבוגרים, 483 עמודים, כריכה רכה.

הספר בוחן את הרעיון הדמוקרטי על הגדרותיו השונות ואת מחלוקות היסוד המרכזיות לגבי דמותה של הדמוקרטיה המועדפת ומוצגים בו שבעה דגמים אפשריים. כל פרק נפתח במאמר תאורטי המתייחס למגוון המשמעויות של אחד ממושגי היסוד, שלאחריו מופיעה סדרה של סדנאות חווייתיות.


for_dialogבשביל הדיאלוג – התמודדות חינוכית עם תופעת הגזענות

מאת: ד”ר אוקי מרושק-קלארמן. מדרשת אדם, אלול תשע”ד / ספטמבר 2014 (מהדורה 3). עברית/ערבית/אנגלית

תכנית לימודים לבתי הספר העל יסודיים כוללת  6 מאמרים ו-9 מערכי פעילות

התכנית מציעה דרך חינוכית מעשית להתמודדות עם תופעת הגזענות בחברה הישראלית בכלל, ועם עמדות גזעניות של תלמידים במערכת החינוך, בפרט. היא מתמקדת בארבע סוגיות מרכזיות החיוניות להבנת תופעת הגזענות ולכל אחת מהן מוצעת פעילות אחת או יותר הממחישה אותה ונותנת כלים ראשוניים להתמודדות עמה.

התכנית מומלצת על ידי משרד החינוך.

 להורדה


Women_day“משנות מקום” – תכנית ליום האשה הבינלאומי

מטרות התכנית הן לפתח את הכרה בזכויותיהן השוות של נשים בחברה הדמוקרטית ובמוסדותיה ולגבש אצלן רצון ויכולת להגן על זכויות אלו. סדרת הפעילויות המוצעות בתכנית מבקשות להעלות למודעות ולדיון היבטים שונים של הנושא ודרכים אפשריות ליצור שינוי במעמדן שלנשים בחברה. להורדת התכנית


Words_matter_thumbחינוך להגנה על חופש הביטוי ולהתמודדות עם הסתה וגזענות

פרויקט משותף של מדרשת אדם והאגודה לזכויות האזרח
מדרשת אדם והאגודה לזכויות האזרח החלו ביישום התכנית בבתי הספר העל-יסודיים, היהודים והערבים.

מאת: אוקי מרושק-קלארמן וחולוד אדריס, הוצאת מדרשת אדם, דצמבר 2015, עברית, ערבית

להורדהYitzhak_Rabin_thumbחופש ביטוי והסתה 

ליום הזכרון ליצחק רבין ז”ל, מוקדש מערך פעילויות בנושא חופש ביטוי והסתה. להורדה


 no_other_democracyאין קצת דמוקרטיה – טיפוח תרבות דמוקרטית ואזרחות פעילה

מאת: ד”ר אוקי מרושק-קלארמן, טבת תשע”ה, אוקטובר 2013 (מהדורה שנייה).

תכנית לימודים לבתי הספר העל יסודיים, 12 מערכי שיעור ותכנית מעשית למטלת הביצוע בת 6 שלבים.  עברית

התכנית נבנתה כיחידת העמקה במסגרת לימודי האזרחות וכוללת מערכי פעילות המתאימים למטלת הביצוע. היא משלבת למידה עיונית עם עשייה ובה שלושה מרכיבים מרכזיים: למידת ערכי היסוד הדמוקרטיים, בדיקת מציאות חברתית לאור ערכים, ושינוי חברתי. היחידה מאפשרת לקשר באופן מעשי בין הלימודים התיאורטיים לבין המציאות היומיומית. היא מזמנת אפשרות להכשיר את בני הנוער לפעול כשותפים פעילים בחברה האזרחית.

תכנית העמקה בלימודי אזרחות לכיתות ט’. התכנית הוגשה ואושרה על ידי משרד החינוך, המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפיםלהורדה


yes_for_degnityכן לכבוד האדם – ולא לגזענות

מאת: ד”ר אוקי מרושק-קלארמן, טבת תשע”ה / ינואר 2011

תכנית לימודים לחטיבות הביניים וכוללת 6 מערכי שיעור. עברית

התוכנית איננה מתמקדת בתגובה לתופעות הגזענות הקיימות אלא במניעתה. הרעיון המרכזי של התכנית הוא שהחינוך להכרה באחר ובכבודו הינה הבסיס החשוב ביותר למניעת גזענות. תלמידים המתחנכים להכרה בכבודם של כל בני האדם נמנעים בעצמם מהתנהגות גזענית, והם גם מפתחים רגישות לתופעות של גזענות כשהם עדים להן. החוברת כוללת ששה מערכי שעור העוסקים בשתי סוגיות מרכזיות: משמעות המושג “הזכות לכבוד”; הקושי לכבד בחברה רב-תרבותית.

להורדה

התכנית מומלצת על ידי משרד החינוך.


meeting_cinemaנפגשים בקולנוע –  חינוך לשלום באמצעות סרטים תיעודיים   

תכנית משותפת של מדרשת אדם ומרכז פרס לשלום, נובמבר 2005/ ערבית וערבית

שלושה מאמרים, וארבע הצעות ללמידת הנושאים בתחום החינוך לשלום ופתרון סכסוכים, המלצות לסרטים נוספים. 155עמודים, כריכה רכה.

החוברת מאגדת מאמרים וסדנאות חווייתיות המותאמות לסרטים השונים. הסדנאות מיועדות להכין את התלמידים לקראת הקרנת הסרט, ולעורר דיון ערכי בעקבות הצפייה בו. היא מיועדת לכלל בתי הספר העל-יסודיים, לחטיבות הביניים ולתיכונים – יהודיים וערביים, ישראליים ופלסטיניים.


free_speechחופש ביטוי והסתה                                                  

מאת: אוקי מרושק-קלארמן. מדרשת אדם, 1997 / עברית

מאמרים, 27 הפעלות המיועדות לתלמידים בחט”ב וחט”ע, 126 עמודים, כריכה רכה.

הספר מבהיר את חשיבותו של חופש הביטוי בחברה המתמודדת עם שאלות קיומיות קשות ודן בשאלות: מה בין חופש ביטוי להסתה ולהמרדה; החשיבות הפוליטית של המודעות לשימושים לשוניים ולמסרים פוליטיים גלויים וסמויים; מוסר, שפה ופוליטיקה – השפה ככלי לנִטרול השיפוט המוסרי של אזרחים; השפה ככלי לשכנוע רציונלי וכאמצעי לשכנוע דמגוגי.


peace_educationחינוך לשלום בין שווים – ללא פשרות וללא ויתורים 

מאת: אוקי מרושק-קלארמן. מדרשת אדם, 1995 / עברית, אנגלית

רקע תיאורטי, 15 הפעלות. 129 עמודים, כריכה רכה.

הספר מציג בהרחבה את גישת מדרשת אדם בתחום החינוך לשלום. בספר מתוארות ארבע שיטות לפתרון סכסוכים וכן דרכים ליישומן תוך הדגשת הצורך להיות גם צודק וגם חכם בתהליך חיפוש הפתרונות.

נושאים מרכזיים: הזכות השווה של כל אזרח להשתתף בהכרעות בנושא השלום; הכרעת הרוב בתהליך השלום; חופש הביטוי והמידע בתהליך השלום; שלטון החוק בתהליך השלום; מהי ממשלה לגיטימית.


right_to_honorהזכות לכבוד והקושי לכבד – תכנית ניסיונית 

מאת: אוקי מרושק-קלארמן. מדרשת אדם, 1999 / עברית, ערבית, אנגלית

הספר כולל מאמרים תאורטיים ו-17 הפעלות. 88 עמודים, כריכה רכה.

החוברת עוסקת בהעלאת הקשיים התאורטיים והמעשיים במימוש הזכות לכבוד בחברה הישראלית המקוטבת ורבת התרבויות, ובפיתוח דרכים יצירתיות להתמודד עם קשיים אלו.