איכות סביבה ודמוקרטיה
חשיבה חברתית-דמוקרטית בסוגיות של איכות הסביבה

מדרשת אדם מציעה תכנית חינוכית המשלבת עיסוק בסוגיות של איכות הסביבה עם פיתוח חשיבה חברתית-דמוקרטית. הנושאים המועלים בתכנית הנם רלבנטיים לפרט ולקהילה.
הדאגה לאיכות הסביבה מטרידה את כולנו וחשובה ביותר לקיומנו. כדי שאזרחי העולם בכלל והחברה שלנו בפרט יבינו את חשיבותה, הם חייבים ללמוד את הנושא. אולם לעיסוק בנושאים של איכות הסביבה יש גם ערך מוסף: הוא מאפשר להמחיש ולהדגים בקלות יחסית את החשיבות של העקרונות האוניברסליים העומדים ביסוד החשיבה הדמוקרטית.
המייחד את הבעיות מתחום איכות הסביבה הוא שהן נובעות מפעולתם של יחידים או קבוצות אך השפעתן היא על החברה כולה ולעתים אף על כדור הארץ כולו. חשיבות רבה נודעת להכרה ביכולת ההשפעה הנרחבת של יחידים וקבוצות על העצמתן של קבוצות חלשות, הנפגעות מאי שוויון בתחומי איכות הסביבה. לחלוקה הגיאוגרפית כמו גם לגודלה של מדינת ישראל יש אולי משמעות בהקשרים אחרים אך זו זניחה בסוגיות של איכות הסביבה. אם נכונה ההנחה שזיהום האוויר בישראל פוגע בשכבת האוזון של תושבי כדור הארץ כולו, בוודאי מוזר יהיה לייחס משמעות רצינית לחלוקה אזורית של מדינת ישראל ולהאמין, כי הפגיעה באיכות הסביבה באזור אחד בארץ איננה רלבנטית לאחר.
במרכז התוכנית עומדת ההבנה כי הסוגיות והקונפליקטים הסביבתיים הקיימים במרחב הגיאוגרפי בו אנו חיים, פוגעים ומשפיעים הדדית על כל הצדדים השותפים לו. בהנחת היסוד של התכנית, מושם דגש על ראייה מורכבת של הסוגיות האקולוגיות השונות שמשמעותה היא – שכל הצדדים השותפים לבעיה הם גם “נפגעים” וגם “נהנים”. מנקודת מוצא זו מוזמנים המשתתפים ליצור דרך חדשה להתבוננות במציאות, כמכלול משותף של קבוצות חזקות וחלשות, המחויבות ליטול אחריות הדדית במתן מענה לסוגיה העומדת על הפרק.
בתוכנית “איכות סביבה ודמוקרטיה” – נבהיר את יחסי הגומלין בין כל הקבוצות באוכלוסייה בסוגיות של איכות הסביבה: הקבוצות הכוללות את ה”נפגעים” לכאורה והקבוצות הכוללות את ה”נהנים” לכאורה. באמצעות התכנית ילמדו המשתתפים כיצד החשיבה הדמוקרטית תורמת להבנת ערכים כגון אחריות הדדית ושוויון וכיצד ניתן להתמודד עם בעיות של איכות הסביבה בדרכים מקדמות, באמצעות שיטות לפתרון סכסוכים.
התוכנית כוללת חמישה פרקים, כל פרק מוקדש לסוגיה אחרת הקושרת בין עיקרון דמוקרטי לסוגיה סביבתית אקטואלית באמצעות הפעלות, משחקים ודיונים.

 1. הפרק ראשון עוסק בהגדרת המושגים ‘סביבה’ ו’איכות הסביבה’ ומבהיר מדוע ענייני הסביבה ואיכותה הן שאלות חברתיות;
 2. הפרק השני דן בקשר שבין איכות הסביבה לעקרון השוויון, תוך הבהרת הקשר בין נושאי איכות הסביבה לאי השוויון הקיים בתחום חלוקת המשאבים;
 3. הפרק השלישי עוסק בסוגיית היחס שבין זכויות ואיכות הסביבה ובסתירה בין זכויות, ובכללן הזכות למידע, הזכות לתרבות והזכות לבריאות;
 4. הפרק הרביעי מציג את המנגנונים שנועדו כדי להגיע להסכמה הוגנת בין השכבות והקבוצות השונות בהקשר לזכויותיהן. במסגרת זו עונה הפרק על השאלות החשובות הבאות: למי הזכות להשתתף בדיונים על איכות הסביבה, למי הזכות להשתתף בתכנון ובהשפעה, וכיוצא בזה;
 5. הפרק החמישי דן בדרכי הפעולה לקידום ושיפור הסביבה, ובדרכים לפתרון סכסוכים הנוצרים עקב בעיות של איכות הסביבה. פרק זה מציג שיטה שפותחה במדרשת אדם בנושא זה.

איכות סביבה וקהילה – תוכנית לבני נוער לעידוד יוזמות חברתיות מקיימות
התכנית מציעה מסלול הכשרה וליווי לבני נוער בנושא מנהיגות נוער דמוקרטית מקיימת. התכנית מקדמת הובלת שינויים בקהילה. הפעילות מתקיימת בשיתוף הנהלות בתי הספר המועצות והמתנ”סים המקומיים. נלמדים בה עקרונות דמוקרטיים כבסיס למנהיגות המובילה שינוי חברתי בקהילה – זכויות, שוויון, חירות ושייכות, פרט וקבוצה וקידום שיח אזרחי. במהלכה מושם דגש על טיפוח מנהיגות בקהילה להובלת שינוי חברתי – מיפוי הצרכים של הקהילה, תכנון הפרויקט, עבודת צוות בשותפות, תהליכי קבלת החלטות דמוקרטי, תכנון פרויקטים בקהילה והתנסות בביצוע באמצעות סימולציות והצגת מודלים.

שלבי יישום התוכנית:

 1. לימוד עקרונות הדמוקרטיה ושיטות לפתרון סכסוכים ככלי לניתוח האירועים.
 2. העצמה של המשתלמים ליצירת מוטיבציה למעורבות סביבתית.
 3. פיתוח יכולת לניתוח סוגיות של איכות סביבה ולגיבוש עמדה אישית.
 4. רכישת מיומנויות של תכנון והפעלת שינוי סביבתי-חברתי.
 5. יצירת הזדמנות להתנסות מעשית של המשתלמים בתכנון ובהפעלת השינוי.
 6. פיתוח עמדה אחראית כלפי ביצוע השינוי.
  תכנית זו יושמה בהצלחה במסגרת הכשרת מנהיגות נוער בדווי בדרום בשיתוף החברה למתנ”סים, המועצות המקומיות ובתי הספר.