אין קצת דמוקרטיה – טיפוח תרבות דמוקרטית ואזרחות פעילה

התוכנית כלולה במאגר גפ”ן – מספרה במאגר 13897 – בתת הסל חיים בשותפות

התוכנית עוסקת בחינוך לאורח חיים דמוקרטי המקדמת את החינוך החברתי-ערכי-קהילתי ותשפיע על אורח החיים הבית-ספרי באמצעות דיאלוג ושיתוף פעולה בין התלמידים, הצוות החינוכי, ההורים וכל באי בית הספר מתוך כבוד הדדי.

התכנית מתאימה ללימוד במסגרת מטלת הביצוע באזרחות.

בתוכנית “אין קצת דמוקרטיה” שלושה מרכיבים מרכזיים: למידה, בדיקת מציאות חברתית לאור ערכים וביצוע של שינוי חברתי. כל אחד ממרכיביה תורם תרומה שונה, מהותית וחשובה כשלעצמה לפיתוח יחס של כבוד לאחר בחברה דמוקרטית. התוכנית מאפשרת לקשר באופן מעשי בין הלימודים התיאורטיים לבין המציאות היומיומית.

 • למידה – התכנים נלמדים במסגרת סדנאות המשלבות לימוד עיוני עם התנסות חווייתית אישית וקבוצתית. התלמידים לומדים תחום תוכן דמוקרטי ובוחנים את עמדתם ביחס אליו. הם מתנסים בהאזנה לעמדות מנוגדות לשלהם ובבירור עמדתם. האזנה זו מפתחת יחס של כבוד לאחר ולעמדותיו השונות.
 • בדיקת המציאות לאור ערכים דמוקרטיים – תהליך הבדיקה של המציאות לאור הערכים הדמוקרטיים מאפשרת לתלמידים להגיב לאירועים סביבם בצורה שקולה. הם לומדים לבחון את המציאות לא רק באופן אמוציונלי, אלא על בסיס מחויבות ערכית. השונות של האחר בתהליך באה לביטוי גם בעמדותיו וגם בדרך הטיפול שלו בסוגיות הערכיות.
 • לימוד וביצוע של שינוי המציאות – בתהליך השינוי החברתי שמבצעים התלמידים הם לוקחים אחריות על מעשיהם ולא רק על עמדותיהם. הקושי לבצע תהליכי שינוי חברתי מפתח אצל התלמידים בצד העמדה הביקורתית, יחס של כבוד לטעויות, הבנה של הצורך לשנות עמדות בעקבות מפגש עם מציאות חדשה וכבוד רב יותר לנושאי תפקידים חברתיים.

תהליך הלמידה והיישום מסייע לתלמידים בטווח הארוך והקצר, לברר את זהותם האישית והחברתית ולבחון את סולם הערכים שלהם תוך התנסות במצבי חיים כאן ועכשיו. תכנית זו משלבת לימוד עיוני של העקרונות הדמוקרטיים עם פרקטיקה מעשית המאפשרת לבחון את המציאות הקיימת לאור הערכים שנלמדו ולהציע דרכים לשיפורה. התוכנית מאפשרת להכשיר את בני הנוער לפעול כשותפים פעילים בחברה האזרחית.

מושגי היסוד הנלמדים בתוכנית: שוויון, חירות, זכויות, קבלת השונה, סולידריות קהילתית ואחריות חברתית, רב-תרבותיות וטיפוח מנהיגות נוער.

המתודה החינוכית:

המדרשה פיתחה מתודה חינוכית ייחודית “בצוותא – המרה של קונפליקט בדילמה” המיושמת ונלמדת במסגרת סדנאות מונחות המשלבות לימוד עיוני בתהליך קבוצתי-חוויתי. במהלכן מתנסים המשתתפים בהפעלות ובמשחקים, המובילים לדיון מובנה על אחד ממושגי היסוד של הרעיון הדמוקרטי.

תהליך הלמידה במתודה זו כוללת שלושה שלבים:

ידע והבנה: הקניית ידע ובחינתם של מושגי יסוד ועקרונות דמוקרטיים כמו: שוויון, קבלת השונה, זכויות, שיתוף פעולה והסכם הוגן תוך התייחסות למקומם האישי והחברתי של התלמידים ביחס לעקרונות אלו.

עמדות וערכים: הבנה של השוני בין פעולה מבוססת ערכים ועקרונות, לפעולה מבוססת אינטרסים וצרכים אישיים. פיתוח היכולת של ניסוח עמדות עקרוניות הנגזרות ממקרה אישי והבנת מנגנוני ההתמודדות עם בעיות ערכיות. (מוסדות חברתיים, חוקים, נורמות ועוד’)

מיומנויות: פיתוח יכולת לניתוח סוגיות חברתיות תוך שילוב חשיבה ביקורתית ועידוד אזרחות פעילה ואחראית בקרב התלמידים ע”י: הקניית מיומנויות תכנון ויצירת שינוי חברתי; יצירת הזדמנות להתנסות מעשית של תלמידים בתכנון והפעלת שינוי; יצירת מרחב הזדמנויות לבחירה; יצירת אקלים תומך ומטפח יוזמה אישית וחברתית.

דרכי הפעלה

 1. לימוד עקרונות היסוד בדמוקרטיה בשיטת מדרשת אדם “בצוותא – המרת קונפליקט בדילמה”.
 2. בירור עמדות באמצעות משחקי סימולציה מצבית, משחקי תפקידים ודיוני דילמה.
 3. תרגול נושא עם דפי וכרטיסיות עבודה.
 4. קריאת ביקורתית של טקסטים – מתוך קטעי עיתונות, מתוך אתרי אינטרנט, טקסטים של הוגי דעות מהתחום.
 5. יישום, הפעלה והתנסות מעשית במסגרת פרויקטים קבוצתיים.

ראשי פרקים:

התוכנית כוללת שני חלקים – חלק ראשון למידה של העקרונות הדמוקרטיים וחלק שני יישום הלמידה בפרויקט שהתלמידים.ות בוחרים.  אפשר לקיימה במלואה ואפשר לקיים רק את חלקה הראשון.

היקף התוכנית והנושאים שיכללו בה יתואמו עם צוות בית הספר.

חלק א’:   לימוד עקרונות הדמוקרטיה

 1. מהי דמוקרטיה? ובירור תפיסות יסוד בדמוקרטיה
 2. חירות – הגדרת החירות תוך התנסות במורכבות הערך ועיון בגבולותיו.
 3. שוויון – מושגים שונים של שוויון; הבחנה בין שוויון כמותי לאיכותי; השוויון כאפשרות לממש את השונות; הבחנה בין מצבים שוויוניים לאלה שאינם שוויוניים; בחינת דרכי התמודדות עם מצבים של אי שוויון; אבחנה מתקנת.
 4. כוחנות והסכם הוגן בקבלת החלטות – התנסות בדרכים שונות לקבלת החלטות; ביטוייה השונים של הכוחנות והצורך בהסכם הוגן. בחינת החסרונות והיתרונות שבכוחנות ובהסכם הוגן לשותפים בחברה דמוקרטית.
 5. יחסי רוב ומיעוט והכרעת רוב בחברה דמוקרטית – בחינת דפוסי היחסים בין רוב למיעוט. למידה מתוך התנסות של השתייכות פעם לקבוצת הרוב ונטייה טבעית להתייחס באופן מפלה לקבוצת המיעוט.
 6. הגדרת ה”זכות”, אבחנה בין זכות לרצון, בחינת הקשר בין ה”זכות” ל”חובה” – מה קודם למה? האם כל הזכויות במעמד שווה? האמביוולנטיות ביחס לזכויות (פגיעה בזכויות של אחרים מול פגיעה בזכויות שלי). התמודדות עם זכויות סותרות.
 7. מעורבות חברתית – אקטיביות ופסיביות חברתית והשלכותיה “תחילה לקחו את…”

חלק ב’: בחירת נושא לשינוי ויישומו

 1. בחירת הנושא לשינוי – הגדרת היעדים וחקר עיוני (חיפוש וקריאה של מספר מקורות עיוניים אודות הבעיה).
 2. חלוקה לקבוצות – בחירת הנושא הקבוצתי, והעלאת השאלות הדמוקרטיות בבחירת הקבוצה: להתאחד עם הדומה? עם החלש? האם מושא השינוי יהיה שותף לעשייה? האם מטרה משותפת היא תנאי מספיק לשותפות?
 3. חקר מעשי והצעת דרכי פעולה – איסוף מידע ונתונים, בניית תכנית עבודה ולוח זמנים, איתור משאבים ועוד.
 4. הצגה והערכה – כל קבוצה תציג את התוכנית שגיבשה ואת התהליך שחוותה לשאר הקבוצות.
 5. סיכום ומשוב.

יישום:

אנו ממליצים לקיים השתלמות הכשרה למורים/מורות בתוכנית במסגרתה יילמדו התכנים והמתודה להעברתן בכיתות. צוות מדרשת אדם ילווה את המורים והמורות במהלך הוראת התוכנית לתלמידים/ות.

הערה: בתהליך הלמידה והיישום של התכנית יעלה הצורך בהעמקה והרחבה של היבטים נוספים של סוגיות דמוקרטיות שונות והתייחסות לתהליכים המתרחשים בעבודה בקבוצות. הרחבות אלו ניתן למצוא בספרים ובתכניות של מדרשת אדם שפורסמו ובראשם הספר: אין דמוקרטיה אחת – תכנית חינוכית רב-גילאית, מאת: אוקי מרושק-קלארמן וסאבר ראבי, הוצאת מדרשת אדם, יוני 2005

ליצירת קשר:

משרד: 02-6448290   054-4448290  info@adaminstitute.org.il   

תמר גרידינגר: 054-4448292 tamar@adaminstitute.org.il   

יולנדה גרינהוט:  054-7222594 yolanda@adaminstitute.org.il